O Projekcie

Rozwój infrastruktury teleinformatycznej
Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Oprządek, prof. IGiHZ PAN
Okres realizacji projektu: 12.03.2010 – 31.12.2013
Wartość projektu: 6 846 753,00 zł

Instytut jest koordynatorem projektu „Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy z zakresu genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Działaniu 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”.

Celem ogólnym Projektu jest podniesienie konkurencyjności polskich jednostek badawczych poprzez utworzenie infrastruktury informatycznej nauki o znaczeniu ponadregionalnym, umożliwiającej prowadzenie nowoczesnych i kompleksowych badań oraz udostępnianie i wykorzystanie ich wyników z zakresu: genomiki, biotechnologii i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego. Pozwoli to na zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, udziału Beneficjenta w interdyscyplinarnych międzynarodowych i krajowych projektach badawczych oraz zapewnienie łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.

Projekt polegać będzie na rozbudowie i modernizacji sieci teleinformatycznej i infrastruktury analityczno – obliczeniowej w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu wraz ze stworzeniem dostępu do baz danych i platformy wymiany wiedzy. W ramach przedsięwzięcia planowane jest przygotowanie bazy infrastrukturalnej sieci komputerowej i telekomunikacyjnej, która następnie będzie podstawą do wzmocnienia współpracy z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi w ramach wspólnych projektów badawczych, w tym tworzenia baz danych i ich statystycznego opracowywania. Istotną częścią planowanej inwestycji jest upowszechnienie zasobów naukowych oraz umożliwienie dostępu do wyników prac badawczych poprzez wdrożoną platformę wymiany wiedzy. Realizacja Projektu będzie obejmować realizację 6 zadań infrastrukturalnych:

  1. Utworzenie infrastruktury obliczeniowej do przetwarzania i analizowania danych zawartych w bazach danych utrzymywanych w ramach innych zadań inwestycyjnych
  2. Utworzenie baz danych z zakresu genomiki funkcjonalnej (transkryptoniki, proteomiki, metabolomiki) zwierząt gospodarskich
  3. Utworzenie i wdrożenie bazy danych n/t genów kandydujących na markery cech: produkcyjnych, odporności na choroby, płodności, behawioralnych i jakości surowca podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich
  4. Wdrożenie nowoczesnych technik gromadzenia i przekazywania informacji posiadanych przez IGHZ PAN, dotyczących zasobów genetycznych i wyników oceny użytkowości koni
  5. Utworzenie bazy danych z zakresu biotechnologii rozrodu zwierząt hodowlanych i laboratoryjnych
  6. Udostępnienie zainteresowanym jednostkom bazy danych związanej z wartością odżywczą i prozdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego

Kontakt:
Kierownik Projektu
Dr hab. Jolanta Oprządek, prof. IGiHZ PAN

+48 (22) 736-71-18
e-mail: j.oprzadek@ighz.pl